Những kẻ lừa đảo tiền điện tử trên Facebook đang bắt chước Zuckerberg, Musk và Bezostừ tác giả@TheMarkup
732 lượt đọc

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử trên Facebook đang bắt chước Zuckerberg, Musk và Bezos

2022/09/14
6m
từ tác giả @TheMarkup 732 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Quảng cáo trên Facebook là hành vi gian lận thông qua quy trình kiểm duyệt nội dung của Facebook. Facebook gần đây đã đổi tên thành Meta, nhưng công ty không cung cấp bất kỳ loại tiền điện tử nào như vậy. Các quảng cáo bao gồm ảnh của Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg cũng như các giám đốc điều hành C-suite khác tại công ty. Một quảng cáo tuyên bố rằng mã thông báo hư cấu sẽ ra mắt với một "vụ nổ LỚN" vào ngày 22 tháng 2 và rằng các nhà đầu tư tiềm năng có thể tham gia bán trước bằng cách mua thông qua tiền điện tử bitcoin hoặc Ethereum.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Những kẻ lừa đảo tiền điện tử trên Facebook đang bắt chước Zuckerberg, Musk và Bezos
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

Nonprofit organization dedicated to data-driven tech accountability journalism & privacy protection.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!