Các chính trị gia Nga muốn lấy lại Alaska… và các trò đùa khác do AI tạotừ tác giả@johnhughes
564 lượt đọc

Các chính trị gia Nga muốn lấy lại Alaska… và các trò đùa khác do AI tạo

2022/10/18
3m
từ tác giả @johnhughes 564 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nếu máy móc có thể kết nối logic trò đùa với nhau, cuối cùng chúng có thể giỏi hơn con người trong việc phân loại các khái niệm và tìm ra các mối quan hệ khó hiểu giữa chúng.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Các chính trị gia Nga muốn lấy lại Alaska… và các trò đùa khác do AI tạo
John Hughes HackerNoon profile picture

@johnhughes

John Hughes


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!