Đưa giá trị trở lại nền kinh tế dữ liệu với Giám đốc điều hành của Pool Data Shiv Maliktừ tác giả@jackboreham
532 lượt đọc

Đưa giá trị trở lại nền kinh tế dữ liệu với Giám đốc điều hành của Pool Data Shiv Malik

2022/07/27
26m
từ tác giả @jackboreham 532 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Dữ liệu chung là một nền tảng tìm cách phân phối lại quyền lực, giá trị và quyền kiểm soát trong nền kinh tế dữ liệu. Nó hỗ trợ các liên hiệp dữ liệu bằng cách cung cấp cho họ một thị trường và cơ sở hạ tầng để mở rộng quy mô tổ chức của họ. Chúng tôi đã trò chuyện với Giám đốc điều hành Pool Data, Shiv Malik.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Đưa giá trị trở lại nền kinh tế dữ liệu với Giám đốc điều hành của Pool Data Shiv Malik
Jack Boreham HackerNoon profile picture

@jackboreham

Jack Boreham

I'm a journalist and writer. You can check out my work on my website: https://jackboreham.com/

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!