Huấn luyện LLM giống GPT trò chuyện của riêng bạn với FlanT5 và nhân rộngtừ tác giả@shanglun
4,482 lượt đọc

Huấn luyện LLM giống GPT trò chuyện của riêng bạn với FlanT5 và nhân rộng

2023/09/03
10m
từ tác giả @shanglun 4,482 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chúng tôi đào tạo LLM nguồn mở để phân biệt giữa William Shakespeare và Anton Chekhov. Bằng chứng về khái niệm cho các trình phân loại ngôn ngữ tự nhiên dựa trên một đối thủ cạnh tranh nhỏ, tiết kiệm chi phí nhưng mạnh mẽ với ChatGPT.
featured image - Huấn luyện LLM giống GPT trò chuyện của riêng bạn với FlanT5 và nhân rộng
Shanglun Wang HackerNoon profile picture

@shanglun

Shanglun Wang

Quant, technologist, occasional economist, cat lover, and tango organizer.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!