HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Ngẫu nhiên: Ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày và trong khoa họctừ tác giả@nikolao
2,986 lượt đọc

Ngẫu nhiên: Ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày và trong khoa học

2022/08/22
4m
từ tác giả @nikolao 2,986 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Merriam-Webster định nghĩa "ngẫu nhiên" là được thực hiện, thực hiện hoặc chọn một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong nhận thức của con người về tính ngẫu nhiên và ý nghĩa thực sự của ngẫu nhiên. Mọi người rất tệ trong việc nhìn nhận sự ngẫu nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Các phương pháp luận khoa học được phát triển để giảm thiểu nhận thức sai lầm của con người về (không) ngẫu nhiên. Có nghĩa là, phương pháp luận thực thi định nghĩa thống kê về ngẫu nhiên như một thứ gì đó không thể đoán trước, tức là đến từ sự hỗn loạn và không chắc chắn. Trong an ninh mạng, sự ngẫu nhiên không phải là điều cần tránh. Thay vào đó, ngẫu nhiên có nghĩa là an toàn nên các nhà mật mã phải tạo ra các bit ngẫu nhiên theo ý muốn.
featured image - Ngẫu nhiên: Ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày và trong khoa học
Nikola O. HackerNoon profile picture

@nikolao

Nikola O.

react to story with heart
Nikola O. HackerNoon profile picture
by Nikola O. @nikolao.Combines ideas from data science, humanities and social sciences. Enjoys thinking, science fiction and design.
Subscribe to Updates

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!