Xu hướng dành cho nhà phát triển từ Radar công nghệ của Thoughtworks 27từ tác giả@ChrisChinchilla
1,204 lượt đọc

Xu hướng dành cho nhà phát triển từ Radar công nghệ của Thoughtworks 27

2022/11/15
4m
từ tác giả @ChrisChinchilla 1,204 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Radar Công nghệ của Thoughtworks là thời điểm thường xuyên để xem xét những gì các chuyên gia cho rằng có thể là làn sóng tiếp theo của các công cụ, thực tiễn và công nghệ để xem xét hoặc ngừng sử dụng. Phiên bản 27 của radar hiện đã ra mắt và nó tiếp tục một số xu hướng mà radar đã theo đuổi trong một thời gian, chẳng hạn như “nền tảng dưới dạng dịch vụ” hoặc các hình thức lập trình nhóm. Phần tổng hợp này còn lâu mới toàn diện, nhưng chỉ là những tin tức hấp dẫn đối với tôi hoặc điều đó, có thể hấp dẫn bạn.
featured image - Xu hướng dành cho nhà phát triển từ Radar công nghệ của Thoughtworks 27
Chris Chinchilla HackerNoon profile picture

@ChrisChinchilla

Chris Chinchilla

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!