Tự động hóa web với Python và Seleniumtừ tác giả@terieyenike
16,115 lượt đọc

Tự động hóa web với Python và Selenium

2022/09/10
5m
từ tác giả @terieyenike 16,115 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tự động hóa web là một trong những cách tốt nhất mà các công ty có thể kiểm tra một sản phẩm đang trong quá trình phát triển, đặc biệt là các chức năng của ứng dụng, chẳng hạn như nhấp, cuộn và các hành động khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Selenium như một công cụ tự động hóa để kiểm tra một trang web bằng Python và tự động hóa toàn bộ quy trình mà không cần sử dụng chuột hoặc bàn phím trên trình duyệt. Selenium cho phép chúng tôi duyệt hoặc sử dụng trình duyệt mà không cần con người tham gia và tự động hóa các quy trình như nhập dữ liệu nhập của người dùng và tương tác với trang web. Ví dụ: có thể tự động gửi biểu mẫu bằng Selenium.
featured image - Tự động hóa web với Python và Selenium
Teri Eyenike HackerNoon profile picture

@terieyenike

Teri Eyenike

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!