Tầm quan trọng của tiếp thị Web3 và phụ nữ trong Web3: Cuộc phỏng vấn với Victoria Vaughantừ tác giả@musharraf
596 lượt đọc

Tầm quan trọng của tiếp thị Web3 và phụ nữ trong Web3: Cuộc phỏng vấn với Victoria Vaughan

2023/09/21
6m
từ tác giả @musharraf 596 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Một khía cạnh khác của web3 đang phát triển nhanh chóng là sự tham gia của nhiều phụ nữ hơn vào không gian này. Để thảo luận về tất cả những điều này, tôi đã có cơ hội phỏng vấn Victoria Vaughan, người đồng sáng lập công ty tiếp thị và PR InCryptoLand và cựu Giám đốc điều hành của Cointelegraph.
featured image - Tầm quan trọng của tiếp thị Web3 và phụ nữ trong Web3: Cuộc phỏng vấn với Victoria Vaughan
Mohammad Musharraf HackerNoon profile picture

@musharraf

Mohammad Musharraf

Web3 Content Strategist and Writer | Blockchain and Cryptocurrency

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!