Tăng cường DevOps của bạn bằng Git Hooktừ tác giả@infinity
2,769 lượt đọc

Tăng cường DevOps của bạn bằng Git Hook

2023/09/07
4m
từ tác giả @infinity 2,769 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

DevOps đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong thế giới phát triển phần mềm dành cho các công ty đang cố gắng đơn giản hóa quy trình phát triển và triển khai của mình. Trong số một số công nghệ DevOps hiện có, có một công nghệ đôi khi bị bỏ qua nhưng thực sự hiệu quả. Công nghệ quan trọng đó không gì khác chính là “Git Hooks”.
featured image - Tăng cường DevOps của bạn bằng Git Hook
Hooks at the back of door via HackerNoon AI Image Generator
Rishabh Agarwal HackerNoon profile picture

@infinity

Rishabh Agarwal

Tech Enthusiast!

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!