Tôi đã khiến AWS mất tiền - Đây là cách!từ tác giả@paulelie
2,676 lượt đọc

Tôi đã khiến AWS mất tiền - Đây là cách!

2022/07/29
5m
từ tác giả @paulelie 2,676 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Đây là một loạt bài ngắn mà tôi đã muốn chia sẻ từ lâu về những kiến thức cơ bản của "Tối ưu hóa chi phí" trên AWS. Chi phí I / O từ dịch vụ DocumentDB là từ 0,20 đô la đến 0,30 đô la cho mỗi 1 triệu I / O. Giá của phiên bản này rất dễ hiểu: bạn trả tiền cho một phiên bản và việc định giá sẽ phụ thuộc vào tài nguyên của nó (CPU, RAM, v.v.) và dễ dàng ước tính chi phí của chúng trên mỗi GB được lưu trữ.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tôi đã khiến AWS mất tiền - Đây là cách!
Paul-Élie HackerNoon profile picture

@paulelie

Paul-Élie

I'm a software engineer and AWS Architect @Free2Move. I like to discover new topics and share my tips!

react to story with heart
Paul-Élie HackerNoon profile picture
by Paul-Élie @paulelie.I'm a software engineer and AWS Architect @Free2Move. I like to discover new topics and share my tips!
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!