Giới thiệu về các thuật toán và cấu trúc dữ liệu (Javascript Edition)từ tác giả@onyedika
5,768 lượt đọc

Giới thiệu về các thuật toán và cấu trúc dữ liệu (Javascript Edition)

2022/09/15
5m
từ tác giả @onyedika 5,768 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn từng bước để hoàn thành một nhiệm vụ. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (DSA) quan trọng đến mức chúng rất quan trọng đối với hiệu suất tổng thể của máy tính. Một số DSA phổ biến là tìm kiếm nhị phân, đệ quy, sắp xếp, mảng, danh sách liên kết và bảng băm. Bài viết này nhằm giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản về thuật toán và cấu trúc dữ liệu cũng như cách triển khai chúng bằng JavaScript. Thuật toán bạn chọn sẽ xác định thời gian chạy của nó (Ký hiệu Big O) hoặc hiệu quả.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Giới thiệu về các thuật toán và cấu trúc dữ liệu (Javascript Edition)
Onyedika Edewor HackerNoon profile picture

@onyedika

Onyedika Edewor

A Frontend Engineer. I Help Startups Launch And Grow Their Products.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!