Ngoài trợ lý AI: AI sẽ định hình lại toàn bộ tổ chức của bạn như thế nàotừ tác giả@xembly

Ngoài trợ lý AI: AI sẽ định hình lại toàn bộ tổ chức của bạn như thế nào

2023/12/15
5m
từ tác giả @xembly
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Thế giới phần mềm AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt. AI đã bắt đầu tăng cường lực lượng lao động trong ngành công nghệ, mang lại mức tăng năng suất lớn. Nhưng nếu AI vẫn tiếp tục tồn tại, chúng ta nên mong đợi điều gì ở nó khi nó tiếp tục phát triển, trưởng thành và phát triển trong bối cảnh nơi làm việc của chúng ta? Chúng ta sẽ xem xét bước tiếp theo ngoài các ứng dụng AI được cá nhân hóa, hướng tới tích hợp nơi làm việc rộng hơn.
featured image - Ngoài trợ lý AI: AI sẽ định hình lại toàn bộ tổ chức của bạn như thế nào
a robot assitant taking notes in a meeting via HackerNoon AI Image Generator
Xembly HackerNoon profile picture

@xembly

Xembly

The AI Chief of Staff built to handle mundane tasks for all workers.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!