Multi-Homing cho phép cạnh tranh trong nhóm công nghệ quảng cáo, tuy nhiên sự thống trị của Google đã chặn nótừ tác giả@legalpdf

Multi-Homing cho phép cạnh tranh trong nhóm công nghệ quảng cáo, tuy nhiên sự thống trị của Google đã chặn nó

2023/09/11
3m
từ tác giả @legalpdf
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Multi-Homing mô tả sở thích của nhà xuất bản trong việc bán khoảng không quảng cáo của họ thông qua nhiều sàn giao dịch quảng cáo
featured image - Multi-Homing cho phép cạnh tranh trong nhóm công nghệ quảng cáo, tuy nhiên sự thống trị của Google đã chặn nó
plenty of fish in the sea via HackerNoon AI Image Generator
Legal PDF HackerNoon profile picture

@legalpdf

Legal PDF

Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.

react to story with heart
Legal PDF HackerNoon profile picture
by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!