Đặt cược AI của Microsoft thất bại trong việc thống trị tìm kiếm của Googletừ tác giả@sheharyarkhan
705 lượt đọc

Đặt cược AI của Microsoft thất bại trong việc thống trị tìm kiếm của Google

2023/08/03
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 705 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Google đã công bố kết quả tài chính tốt hơn mong đợi vào tuần trước — dập tắt lo ngại rằng Bing do AI hỗ trợ của Microsoft có thể đẩy hãng xuống vị trí thứ 2 trong lĩnh vực kinh doanh công cụ tìm kiếm.
featured image - Đặt cược AI của Microsoft thất bại trong việc thống trị tìm kiếm của Google
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!