Mở rộng quy mô Ory Hydra lên hai tỷ luồng OAuth2 hàng tháng trên một cơ sở dữ liệu PostgreSQLtừ tác giả@orydev

Mở rộng quy mô Ory Hydra lên hai tỷ luồng OAuth2 hàng tháng trên một cơ sở dữ liệu PostgreSQL

2023/08/04
6m
từ tác giả @orydev
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Ory Hydra là một máy chủ OAuth2 và OpenID Connect mã nguồn mở phổ biến cung cấp xác thực và ủy quyền an toàn cho các ứng dụng. Một trong những thách thức chính trong việc xây dựng máy chủ OAuth2 có thể mở rộng và hoạt động hiệu quả là quản lý lớp lưu trữ liên tục, bao gồm lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
featured image - Mở rộng quy mô Ory Hydra lên hai tỷ luồng OAuth2 hàng tháng trên một cơ sở dữ liệu PostgreSQL
Ory HackerNoon profile picture

@orydev

Ory


Credibility

react to story with heart
Ory HackerNoon profile picture
by Ory @orydev.Ory is the only authentication and authorization platform based entirely on open source.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!