Mở khóa tương lai: Sự trừu tượng hóa hạt giống của Core xác định lại việc tạo ví Web3từ tác giả@ishanpandey

Mở khóa tương lai: Sự trừu tượng hóa hạt giống của Core xác định lại việc tạo ví Web3

2023/12/19
4m
từ tác giả @ishanpandey
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Core đã nổi lên như một điềm báo cho sự thay đổi với tính năng Trừu tượng hạt giống mang tính cách mạng của nó. Không giống như các phương pháp tạo ví truyền thống có nhiều cụm từ phức tạp, Core giới thiệu một cách tiếp cận sáng tạo. Điểm mấu chốt của sự thay đổi đột phá này nằm ở khả năng tích hợp liền mạch các phương pháp Web2 của Core. Bằng cách sử dụng các nền tảng như đăng nhập Gmail và Apple, Core đang mở ra một kỷ nguyên mới về khả năng truy cập.
featured image - Mở khóa tương lai: Sự trừu tượng hóa hạt giống của Core xác định lại việc tạo ví Web3
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!