Diễn văn ngắn gọn về vụ hack Solanatừ tác giả@wole
912 lượt đọc

Diễn văn ngắn gọn về vụ hack Solana

2022/08/04
3m
từ tác giả @wole 912 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Solana không bị hack. Thay vào đó, một nhà cung cấp ví, nơi đã ghi lại các khóa cá nhân của người dùng, đã bị xâm phạm.

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Diễn văn ngắn gọn về vụ hack Solana
Hephzibah Adejumo HackerNoon profile picture

@wole

Hephzibah Adejumo

Web3 Educator/Writer, Blockchain Product Manager, DeFi Enthusiast, Blockchain Security Expert, and Developer.

react to story with heart
Hephzibah Adejumo HackerNoon profile picture
by Hephzibah Adejumo @wole.Web3 Educator/Writer, Blockchain Product Manager, DeFi Enthusiast, Blockchain Security Expert, and Developer.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!