Người vận chuyển tầm nhìn quy mô (ViT) Ngoài khuôn mặt ômtừ tác giả@maziyar
3,308 lượt đọc

Người vận chuyển tầm nhìn quy mô (ViT) Ngoài khuôn mặt ôm

2022/08/25NaN
từ tác giả @maziyar 3,308 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Mục đích của bài viết này là để chứng minh cách mở rộng mô hình Vision Transformer (ViT) từ Khuôn mặt ôm và triển khai chúng trong môi trường sẵn sàng sản xuất để tăng tốc và suy luận hiệu suất cao. Cuối cùng, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình ViT từ Ôm khuôn mặt lên 25 lần (2300%) bằng cách sử dụng Databricks, Nvidia và Spark NLP.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Người vận chuyển tầm nhìn quy mô (ViT) Ngoài khuôn mặt ôm
Maziyar Panahi HackerNoon profile picture

@maziyar

Maziyar Panahi

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!