Làm thế nào tôi chuyển đến Hoa Kỳ và tìm một công việc tại Rokutừ tác giả@yantsishko
19,920 lượt đọc

Làm thế nào tôi chuyển đến Hoa Kỳ và tìm một công việc tại Roku

2022/09/29
13m
từ tác giả @yantsishko 19,920 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Vào tháng 2 năm 2022, tôi cuối cùng đã chuyển đến Hoa Kỳ theo thị thực lao động O1. Điều này có trước 2,5 năm làm việc củng cố hồ sơ, chờ phê duyệt.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Làm thế nào tôi chuyển đến Hoa Kỳ và tìm một công việc tại Roku
Yan Tsishko HackerNoon profile picture

@yantsishko

Yan Tsishko

Skilled Front-End engineer with 7 years of experience in developing Web and SmartTV applications


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!