Cách tôi chuyển đến Berlin bằng ChatGPT và JavaScripttừ tác giả@isaksolheim
743 lượt đọc

Cách tôi chuyển đến Berlin bằng ChatGPT và JavaScript

2023/12/17
3m
từ tác giả @isaksolheim 743 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tôi đã xây dựng một bot tự động gửi tin nhắn được cá nhân hóa, nhận biết theo ngữ cảnh tới mọi danh sách mới được đăng trên wg-gesucht.de. Robot đã tìm cho tôi một căn hộ ở Berlin!
featured image - Cách tôi chuyển đến Berlin bằng ChatGPT và JavaScript
isak HackerNoon profile picture

@isaksolheim

isak

ios, web, thoughts & notes


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!