Cách tôi để AI viết mã trò chơi cho mình!từ tác giả@lukaszwronski
14,320 lượt đọc

Cách tôi để AI viết mã trò chơi cho mình!

2022/06/29
từ tác giả @lukaszwronski 14,320 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu tôi có thể viết toàn bộ bản sao Space Invaders chỉ bằng mã do AI viết hay không. Tôi đã sử dụng Copilot để thử nó. Mất 2 giờ để xây dựng trò chơi với một số vấn đề lớn, nhưng nhìn chung cuộc thử nghiệm đã thành công. Bạn có thể xem cuộc đấu tranh của tôi trong một đoạn video dài 2 giờ được đính kèm với bài viết này.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách tôi để AI viết mã trò chơi cho mình!
Łukasz Wroński HackerNoon profile picture

@lukaszwronski

Łukasz Wroński

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!