Lỗ hổng LLM: Hiểu và bảo vệ chống lại các kỹ thuật kỹ thuật nhanh chóng độc hạitừ tác giả@konkiewicz
1,028 lượt đọc

Lỗ hổng LLM: Hiểu và bảo vệ chống lại các kỹ thuật kỹ thuật nhanh chóng độc hại

2023/12/14
9m
từ tác giả @konkiewicz 1,028 lượt đọc
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

featured image - Lỗ hổng LLM: Hiểu và bảo vệ chống lại các kỹ thuật kỹ thuật nhanh chóng độc hại
Magdalena Konkiewicz HackerNoon profile picture

@konkiewicz

Magdalena Konkiewicz

Data Evangelist at Toloka, Master's degree in AI, NLP Engineer, Developer, and Data Scientist, Writer.


Credibility

react to story with heart
Magdalena Konkiewicz HackerNoon profile picture
by Magdalena Konkiewicz @konkiewicz.Data Evangelist at Toloka, Master's degree in AI, NLP Engineer, Developer, and Data Scientist, Writer.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!