Hài hòa hóa quy trình đánh giá mã: Cách tiếp cận thống nhất cho con người và AItừ tác giả@pullflow

Hài hòa hóa quy trình đánh giá mã: Cách tiếp cận thống nhất cho con người và AI

2023/09/12
6m
từ tác giả @pullflow
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tất cả chúng ta đều ở xa và điều đó gây rối loạn tinh thần đánh giá mã của chúng tôi. Nó giống như việc bạn đang cố gắng chơi một trò chơi điện tử co-op khi bạn của bạn có kết nối Internet chậm.
featured image - Hài hòa hóa quy trình đánh giá mã: Cách tiếp cận thống nhất cho con người và AI
Pullflow HackerNoon profile picture

@pullflow

Pullflow

AI-enhanced code review collaboration across GitHub, Slack & VS Code.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!