GPT-3 Đào tạo Lập trình viên cho Hiện tại (và Tương lai)từ tác giả@mcsee
3,281 lượt đọc
3,281 lượt đọc

GPT-3 Đào tạo Lập trình viên cho Hiện tại (và Tương lai)

từ tác giả Maximiliano Contieri2022/06/27
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Thị trường hiện tại đang tìm kiếm các lập trình viên xếp gạch bằng các ngôn ngữ thời thượng. Những chuyên gia như vậy được đào tạo về các công cụ cụ thể có vòng đời rất ngắn và sau đó trở nên lỗi thời. Đến năm 2021, đã có rất nhiều lựa chọn thay thế cho trí tuệ nhân tạo và học máy, có khả năng thực hiện các tác vụ lập trình và thuật toán cấp thấp. Chúng ta phải tập trung vào việc hình thành các khái niệm này để các chuyên gia có thể dễ dàng di chuyển từ công nghệ này sang công nghệ khác (cũng ngẫu nhiên và do đó, nhanh chóng lỗi thời). Mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo vẫn giống như mối đe dọa của các ngành nghề có thể tự động hóa và lỗi thời.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - GPT-3 Đào tạo Lập trình viên cho Hiện tại (và Tương lai)
Maximiliano Contieri HackerNoon profile picture
Maximiliano Contieri

Maximiliano Contieri

@mcsee

I’m senior software engineer specialized in declarative designs and S.O.L.I.D. and Agile lover.

Về @mcsee
LEARN MORE ABOUT @MCSEE'S
EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Maximiliano Contieri HackerNoon profile picture
Maximiliano Contieri@mcsee
I’m senior software engineer specialized in declarative designs and S.O.L.I.D. and Agile lover.

chuyên mục

Languages

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader
Read this story in a terminal
 Terminal
Read this story w/o Javascript
Read this story w/o Javascript
 Lite