Gỡ lỗi: Bản chất của lỗi, sự tiến hóa của chúng và cách xử lý chúng hiệu quả hơntừ tác giả@shai.almog
484 lượt đọc

Gỡ lỗi: Bản chất của lỗi, sự tiến hóa của chúng và cách xử lý chúng hiệu quả hơn

2023/09/12
18m
từ tác giả @shai.almog 484 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Mở khóa bí mật gỡ lỗi trong phát triển phần mềm. Đi sâu vào các lỗi trạng thái, vấn đề về luồng, điều kiện chạy đua và các cạm bẫy về hiệu suất.
featured image - Gỡ lỗi: Bản chất của lỗi, sự tiến hóa của chúng và cách xử lý chúng hiệu quả hơn
Shai Almog HackerNoon profile picture

@shai.almog

Shai Almog

Author, DevRel, Blogger, Open Source Hacker, Java Rockstar, Conference Speaker, Instructor and Entrepreneur


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!