Chơi thượng đế trong những chết tiệt Metaversetừ tác giả@walo
2,141 lượt đọc

Chơi thượng đế trong những chết tiệt Metaverse

2022/10/24
14m
từ tác giả @walo 2,141 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Chúng tôi cần có khả năng xếp chồng phần cứng và phần mềm ở quy mô cao hơn để tạo ra một mạng internet cảm giác. Điều này có thể thực hiện được vì blockchain sẽ cho phép cộng tác hơn bao giờ hết. Công việc của chúng tôi là tìm ra các khu vực chính có thể được hưởng lợi từ sự tin tưởng và cài đặt blockchain ở đó để thúc đẩy một sự phát triển khác. Bạn sẽ tìm thấy các khu vực chính trong bài viết. Lần sau, hãy đọc lên.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Chơi thượng đế trong những chết tiệt Metaverse
walo, the underscore. HackerNoon profile picture

@walo

walo, the underscore.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!