Hé lộ cuộc cách mạng của Ethereum: Phòng thí nghiệm chuyển động & Celestia giải quyết các thách thức trong việc áp dụng trong Blockchaintừ tác giả@ishanpandey
302 lượt đọc

Hé lộ cuộc cách mạng của Ethereum: Phòng thí nghiệm chuyển động & Celestia giải quyết các thách thức trong việc áp dụng trong Blockchain

2023/11/23
3m
từ tác giả @ishanpandey 302 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Move và Celestia đã hợp tác để giới thiệu một giao thức mở sẽ cách mạng hóa bối cảnh của Ethereum. Sự hợp tác này nhằm mục đích trao quyền cho các nhà xây dựng khởi chạy các giải pháp mở rộng quy mô và chuỗi khối Lớp 2 (L2) dựa trên Move được tích hợp liền mạch trong hệ sinh thái Ethereum. Khoản lỗ hàng năm hiện tại là 3,8 tỷ USD trong ngành blockchain do lỗ hổng hợp đồng thông minh đã thúc đẩy sự hợp tác.
featured image - Hé lộ cuộc cách mạng của Ethereum: Phòng thí nghiệm chuyển động & Celestia giải quyết các thách thức trong việc áp dụng trong Blockchain
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!