Cách thiết lập Bộ tổng hợp giọng nói Piper trên máy cục bộtừ tác giả@biq
538 lượt đọc

Cách thiết lập Bộ tổng hợp giọng nói Piper trên máy cục bộ

2023/12/18
2m
từ tác giả @biq 538 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chúng ta hãy xem cách người ta có thể thiết lập một bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói cục bộ (ngoại tuyến) đặc biệt bằng cách sử dụng piper, piper-whistle và các ống được đặt tên.
featured image - Cách thiết lập Bộ tổng hợp giọng nói Piper trên máy cục bộ
biq HackerNoon profile picture

@biq

biq

R&D, consulting and open-source development.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!