Cách sử dụng tin nhắn Kafka với NestJStừ tác giả@vdolzhenko
875 lượt đọc

Cách sử dụng tin nhắn Kafka với NestJS

2023/12/28
7m
từ tác giả @vdolzhenko 875 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Kafka là một nhà môi giới tin nhắn trong đó một số dịch vụ tạo ra tin nhắn và những dịch vụ khác nhận chúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ viết một ứng dụng nhỏ để tiêu thụ tin nhắn từ kafka. Và tất nhiên là các bài kiểm tra e2e. Đầu tiên chúng ta cần tạo một bộ điều khiển để xử lý tin nhắn. Sau đó chạy các vi dịch vụ trong các dịch vụ chính trong khung NestJs.
featured image - Cách sử dụng tin nhắn Kafka với NestJS
Viktoria Dolzhenko HackerNoon profile picture

@vdolzhenko

Viktoria Dolzhenko

I'm a Team Lead in blockchain and .Net industry where I have designed architectures and developed projects from scratch.


Credibility

react to story with heart
Viktoria Dolzhenko HackerNoon profile picture
by Viktoria Dolzhenko @vdolzhenko.I'm a Team Lead in blockchain and .Net industry where I have designed architectures and developed projects from scratch.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!