Cách phát triển DSL trong Kotlintừ tác giả@yaf
831 lượt đọc

Cách phát triển DSL trong Kotlin

2023/12/11
11m
từ tác giả @yaf 831 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Các ngôn ngữ dành riêng cho miền dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và biểu cảm hơn để mô tả các nhiệm vụ của lĩnh vực chủ đề. Kotlin là một ngôn ngữ lập trình hiện đại với nhiều tính năng và cú pháp dễ hiểu nên rất tuyệt vời khi làm ngôn ngữ chủ cho DSL nội bộ. Bài viết mô tả cách sử dụng nhiều tính năng khác nhau của Kotlin để tạo DSL nhằm xác định quy trình kinh doanh.
featured image - Cách phát triển DSL trong Kotlin
Fedor Yaremenko HackerNoon profile picture

@yaf

Fedor Yaremenko

10+ years Java developer

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!