Cách phát triển ứng dụng AI dựa trên dữ liệu: Hướng dẫn tạo dịch vụ AI trực tiếp từ cơ sở dữ liệutừ tác giả@paulparkinson
1,524 lượt đọc

Cách phát triển ứng dụng AI dựa trên dữ liệu: Hướng dẫn tạo dịch vụ AI trực tiếp từ cơ sở dữ liệu

2024/01/07
9m
từ tác giả @paulparkinson 1,524 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Blog này mô tả một cách tiếp cận được tối ưu hóa cho kiến trúc ứng dụng AI dựa trên dữ liệu, trong đó các lệnh gọi AI được thực hiện trực tiếp từ cơ sở dữ liệu vectơ Oracle.
featured image - Cách phát triển ứng dụng AI dựa trên dữ liệu: Hướng dẫn tạo dịch vụ AI trực tiếp từ cơ sở dữ liệu
Paul Parkinson HackerNoon profile picture

@paulparkinson

Paul Parkinson

Architect and Developer Advocate, Microservices with Oracle Database. XR Developer


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!