Các yếu tố chính cần kiểm tra trước khi triển khai ứng dụng di động của bạntừ tác giả@moolyasoftwaretesting

Các yếu tố chính cần kiểm tra trước khi triển khai ứng dụng di động của bạn

tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Thử nghiệm ứng dụng di động là quá trình xác minh khả năng sử dụng và chức năng của ứng dụng di động Android hoặc iOS trước khi phát hành công khai. Mục đích của việc thử nghiệm các ứng dụng di động là để xác nhận rằng ứng dụng đó đáp ứng các thông số kỹ thuật và kinh doanh dự kiến. Người thử nghiệm phải kiểm tra các yếu tố chính sau trước khi ứng dụng sẵn sàng triển khai.
featured image - Các yếu tố chính cần kiểm tra trước khi triển khai ứng dụng di động của bạn
Moolya Software Testing Pvt Ltd HackerNoon profile picture

@moolyasoftwaretesting

Moolya Software Testing Pvt Ltd

Moolya is a Software Testing Services company, who helps fast growing start-ups and enterprises prevent bugs & tech dept

react to story with heart
Moolya Software Testing Pvt Ltd HackerNoon profile picture
by Moolya Software Testing Pvt Ltd @moolyasoftwaretesting.Moolya is a Software Testing Services company, who helps fast growing start-ups and enterprises prevent bugs & tech dept
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!