HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
AI sẽ tác động đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh như thế nào: Cuộc trò chuyện với giáo sư Lance Cummingstừ tác giả@edemgold
507 lượt đọc

AI sẽ tác động đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh như thế nào: Cuộc trò chuyện với giáo sư Lance Cummings

2023/08/01
12m
từ tác giả @edemgold 507 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong cuộc phỏng vấn này, tôi trò chuyện với Giáo sư Lance Cummings, từ Đại học Bắc Carolina Wilmington, về Tương lai của Mối quan hệ Giáo viên-Học sinh trong thời đại AI. Chúng tôi nói về tác động của AI đối với Học sinh và Giáo viên cũng như tác động của Mô hình Ngôn ngữ Lớn đối với Quá trình Học tập tổng thể.
featured image - AI sẽ tác động đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh như thế nào: Cuộc trò chuyện với giáo sư Lance Cummings
Edem Gold HackerNoon profile picture

@edemgold

Edem Gold

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!