Microsoft đề xuất kiểm tra đạo đức cho LLM: AI nằm trong danh sách nghịch ngợm hay tử tế?từ tác giả@mikeyoung44
882 lượt đọc

Microsoft đề xuất kiểm tra đạo đức cho LLM: AI nằm trong danh sách nghịch ngợm hay tử tế?

2023/09/28
5m
từ tác giả @mikeyoung44 882 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Các tác giả của một bài báo mới đã kết hợp tâm lý con người và nghiên cứu AI để tạo ra một "bài kiểm tra xác định vấn đề" cho LLM.
featured image - Microsoft đề xuất kiểm tra đạo đức cho LLM: AI nằm trong danh sách nghịch ngợm hay tử tế?
Mike Young HackerNoon profile picture

@mikeyoung44

Mike Young

Among other things, launching AIModels.fyi ... Find the right AI model for your project - https://aimodels.fyi


Credibility

react to story with heart
Mike Young HackerNoon profile picture
by Mike Young @mikeyoung44.Among other things, launching AIModels.fyi ... Find the right AI model for your project - https://aimodels.fyi
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!