Craig Wright KHÔNG phải là Satoshi Nakamototừ tác giả@spfreaks
2,451 lượt đọc

Craig Wright KHÔNG phải là Satoshi Nakamoto

2023/12/19
32m
từ tác giả @spfreaks 2,451 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto
featured image - Craig Wright KHÔNG phải là Satoshi Nakamoto
MyLegacyKit HackerNoon profile picture

@spfreaks

MyLegacyKit

Sniper in the backyard of Bitcoin.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!