6 cuốn sách lập trình JavaScript hay nhất được xếp hạng theo đánh giátừ tác giả@hackernoonbooks
7,385 lượt đọc

6 cuốn sách lập trình JavaScript hay nhất được xếp hạng theo đánh giá

2022/11/25
5m
từ tác giả @hackernoonbooks 7,385 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

6 cuốn sách lập trình JavaScript hay nhất được xếp hạng bởi Amazon đánh giá. Head First JavaScript Programming của Eric Freeman và Elisabeth Robson tự mô tả là “hướng dẫn dành cho người học” về ngôn ngữ lập trình. Eloquent JavaScript (Phiên bản thứ 3) của Marijn Haverbeke có nghĩa là khó nhưng chuyên sâu, bao gồm ngôn ngữ cùng với cách nó hoạt động với các trình duyệt và môi trường Node.js. Đây không phải là cuốn sách dành cho người mới bắt đầu, nhưng nó nhằm giúp những người đã quen thuộc với HTML.
featured image - 6 cuốn sách lập trình JavaScript hay nhất được xếp hạng theo đánh giá
Official Account for HackerNoon Books HackerNoon profile picture

@hackernoonbooks

Official Account for HackerNoon Books

We bring you the best public domain books in the history of the interwebs.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!