2.5 Lý Do Nên Xem Phim Tài Liệu Tự Làm Của HackerNoontừ tác giả@product
322 lượt đọc

2.5 Lý Do Nên Xem Phim Tài Liệu Tự Làm Của HackerNoon

2024/01/02
2m
từ tác giả @product 322 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Web 2.5, phim tài liệu gốc của HackerNoon, hiện có sẵn để phát trực tuyến. Bộ phim tài liệu này, được quay vào tháng 12 năm 2022, chỉ một tháng sau năm tồi tệ nhất của tiền điện tử, giống như một viên nang thời gian. Nó giải quyết các vấn đề của web3, đồng thời lạc quan một cách thận trọng về tương lai của nó. Xem nó ngay bây giờ!

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 2.5 Lý Do Nên Xem Phim Tài Liệu Tự Làm Của HackerNoon
HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

@product

HackerNoon Product Updates

This is the official page for HackerNoon Product Updates!

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!