Đảm bảo điều không thể đoán trước: Công nghệ số ngẫu nhiên trong trò chơi Web3từ tác giả@felixarpa
343 lượt đọc

Đảm bảo điều không thể đoán trước: Công nghệ số ngẫu nhiên trong trò chơi Web3

2024/01/16
6m
từ tác giả @felixarpa 343 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong bài viết này, chúng ta khám phá vai trò của tính ngẫu nhiên trong Web3, liệu có thể đánh bại các trình tạo số ngẫu nhiên (RNG) hay không và cách bẻ khóa RNG.
featured image - Đảm bảo điều không thể đoán trước: Công nghệ số ngẫu nhiên trong trò chơi Web3
Felix Xu HackerNoon profile picture

@felixarpa

Felix Xu

Crypto geek and founder of ARPA Network and Bella Protocol.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!