Konstantin Telnoi

@telnoiko

Senior backend developer

Author profile picture

@telnoiko prefers keeping their reading stats private :)

linkedin social icongithub social icon
linkedin social icongithub social icon