Xây dựng Bot WhatsApp Quiz Trivia với Twilio và ASP.NET Coretừ tác giả@zadok
1,757 lượt đọc

Xây dựng Bot WhatsApp Quiz Trivia với Twilio và ASP.NET Core

2023/09/15
15m
từ tác giả @zadok 1,757 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong hướng dẫn hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một câu đố trắc nghiệm bằng Twilio cho WhatsApp, ASP.NET Core và The Trivia API.
featured image - Xây dựng Bot WhatsApp Quiz Trivia với Twilio và ASP.NET Core
Zadok J. HackerNoon profile picture

@zadok

Zadok J.

Passionate .NET developer with a mechanical engineering background.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!