Xây dựng hay không xây dựng, đó là câu hỏi: Lạc quan về công nghệ và chủ nghĩa giảm tốctừ tác giả@ralphbenko
909 lượt đọc

Xây dựng hay không xây dựng, đó là câu hỏi: Lạc quan về công nghệ và chủ nghĩa giảm tốc

2023/12/24
16m
từ tác giả @ralphbenko 909 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Về sự lạc quan về công nghệ
featured image - Xây dựng hay không xây dựng, đó là câu hỏi: Lạc quan về công nghệ và chủ nghĩa giảm tốc
Ralph Benko HackerNoon profile picture

@ralphbenko

Ralph Benko

General Counsel, F1r3fly.io, Washington Power and Light, Buzz Aldrin Ventures; Senior Counselor, American Blockchain PAC


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!