Xây dựng Trình phân tích tài liệu với ChatGPT, Google Cloud và Pythontừ tác giả@shanglun
4,796 lượt đọc

Xây dựng Trình phân tích tài liệu với ChatGPT, Google Cloud và Python

2023/08/05
31m
từ tác giả @shanglun 4,796 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chúng tôi sử dụng ChatGPT, Google Cloud và React JS để xây dựng một ứng dụng AI mạnh mẽ giúp phân tích tài liệu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu. Tài nguyên tuyệt vời cho các nhà nghiên cứu và lập trình viên.
featured image - Xây dựng Trình phân tích tài liệu với ChatGPT, Google Cloud và Python
Shanglun Wang HackerNoon profile picture

@shanglun

Shanglun Wang


Credibility

react to story with heart
Shanglun Wang HackerNoon profile picture
by Shanglun Wang @shanglun.Quantitative developer, technologist, occasional economist, and tango organizer.
Get in touch!

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!