Xây dựng Báo cáo Tiến độ của Học sinh bằng JavaScripttừ tác giả@grapecity
413 lượt đọc

Xây dựng Báo cáo Tiến độ của Học sinh bằng JavaScript

2023/09/21
13m
từ tác giả @grapecity 413 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Trình thiết kế báo cáo ActiveReportsJS để tạo báo cáo tiến độ và sử dụng Trình xem báo cáo để hiển thị báo cáo của bạn trong ứng dụng JavaScript.
featured image - Xây dựng Báo cáo Tiến độ của Học sinh bằng JavaScript
GrapeCity HackerNoon profile picture

@grapecity

GrapeCity

GrapeCity's product line provides JavaScript and .NET grids, UI, reporting, spreadsheets, document APIs, etc.


Credibility

react to story with heart
GrapeCity HackerNoon profile picture
by GrapeCity @grapecity.GrapeCity's product line provides JavaScript and .NET grids, UI, reporting, spreadsheets, document APIs, etc.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!