WEMIX tiết lộ 'Unagi': Tiên phong đổi mới Omnichain vượt qua giới hạn của Blockchaintừ tác giả@chainwire

WEMIX tiết lộ 'Unagi': Tiên phong đổi mới Omnichain vượt qua giới hạn của Blockchain

2023/09/06
4m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Unagi đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn để thúc đẩy sự phát triển chung của các chuỗi khối toàn cầu. Tất cả các nền tảng và dApps được kết nối làm một với các chuỗi khối mang lại sức mạnh bổ sung cho hệ sinh thái. Nhóm ban đầu gồm 8 blockchain chính được kết nối bởi unagi bao gồm Arbitrum, Avalanche, BNB Smart Chain, Kroma.
featured image - WEMIX tiết lộ 'Unagi': Tiên phong đổi mới Omnichain vượt qua giới hạn của Blockchain
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!