Vay trên Ethereum: So sánh sự phát triển kiến trúc của MakerDAO, Yield, Aave, Hợp chất và Eulertừ tác giả@albertocuestacanada
2,454 lượt đọc

Vay trên Ethereum: So sánh sự phát triển kiến trúc của MakerDAO, Yield, Aave, Hợp chất và Euler

2023/09/26
12m
từ tác giả @albertocuestacanada 2,454 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong bài viết này, tôi đã cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các ứng dụng vay thế chấp chính trên Ethereum. Phương pháp mà tôi đã sử dụng để phân tích từng đơn đăng ký cũng có thể được áp dụng để nhanh chóng nắm bắt được những điểm phức tạp của các đơn xin vay có thế chấp khác.
featured image - Vay trên Ethereum: So sánh sự phát triển kiến trúc của MakerDAO, Yield, Aave, Hợp chất và Euler
Alberto Cuesta Cañada  HackerNoon profile picture

@albertocuestacanada

Alberto Cuesta Cañada

Hello. I design and build blockchain solutions. I like to make the complex simple.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!