Hoa Kỳ và Google: Đặt giá thầu dựa vào tiêu đề? Giống như tính năng Đặt giá thầu mở hơn!từ tác giả@legalpdf

Hoa Kỳ và Google: Đặt giá thầu dựa vào tiêu đề? Giống như tính năng Đặt giá thầu mở hơn!

2023/09/28
5m
từ tác giả @legalpdf
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Google phát triển cái gọi là Đặt giá thầu mở, phiên bản đặt giá thầu dựa trên tiêu đề thân thiện với Google của riêng mình để duy trì quyền kiểm soát việc bán khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản
featured image - Hoa Kỳ và Google: Đặt giá thầu dựa vào tiêu đề? Giống như tính năng Đặt giá thầu mở hơn!
open bidding trumps header bidding via HackerNoon AI Image Generator
Legal PDF HackerNoon profile picture

@legalpdf

Legal PDF

Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.

react to story with heart
Legal PDF HackerNoon profile picture
by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!