HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Thoát khỏi chuỗi công việc để kiếm tiền, trợ giúp kiếm tiền Hỗ trợ chơi để kiếm tiềntừ tác giả@fintechproffitt
641 lượt đọc

Thoát khỏi chuỗi công việc để kiếm tiền, trợ giúp kiếm tiền Hỗ trợ chơi để kiếm tiền

2022/07/11
7m
từ tác giả @fintechproffitt 641 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Có sự chênh lệch giữa Work-to-Earn (W2E) và P2E, với tư cách là một ngành, có thể sẽ cản trở sự phát triển của ngành. Sự chênh lệch là do ưu tiên của cải tiền tệ hơn của cải kinh nghiệm. H2E là một mô hình hoạt động mới nhằm bổ sung cho nền kinh tế P2e và W2E hiện tại. Help-toEarn có thể cung cấp những cơ hội này trên quy mô vi mô. Điều này dẫn đến việc trao quyền cho toàn bộ cộng đồng, trong đó những người đóng góp tìm kiếm con đường riêng của họ trong khi vẫn được hưởng.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Thoát khỏi chuỗi công việc để kiếm tiền, trợ giúp kiếm tiền Hỗ trợ chơi để kiếm tiền
Matthew Proffitt HackerNoon profile picture

@fintechproffitt

Matthew Proffitt

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!