HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Đã đến lúc viết lại lịch sử Git của bạn một cách hiệu quả với git reflogtừ tác giả@pragativerma
2,349 lượt đọc

Đã đến lúc viết lại lịch sử Git của bạn một cách hiệu quả với git reflog

2022/05/09
từ tác giả @pragativerma 2,349 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Git ghi lại các thay đổi theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo rằng bạn không bao giờ mất một thay đổi đã cam kết. Reflog là một tham chiếu, thường được gọi là "ref **", là một con trỏ đến một cam kết hoặc nhánh mà nhiều lệnh Git chấp nhận như một tham số. Theo mặc định, nhật ký theo dõi từng vị trí `HEAD` trong suốt 90 ngày qua. Lịch sử nhật ký lại chỉ dành riêng cho kho lưu trữ và không thể truy cập từ xa. Mỗi mục nhập nhật ký lại có một dấu thời gian gắn liền với nó cũng có thể được tận dụng như một mã thông báo định tính cho cú pháp con trỏ tham chiếu Git.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Đã đến lúc viết lại lịch sử Git của bạn một cách hiệu quả với git reflog
Pragati Verma HackerNoon profile picture

@pragativerma

Pragati Verma

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!