Thư viện nguồn mở này tăng tốc độ suy luận của AI lên 5-20 lần trong một vài dòng mãtừ tác giả@emilec
756 lượt đọc

Thư viện nguồn mở này tăng tốc độ suy luận của AI lên 5-20 lần trong một vài dòng mã

2022/04/11
7m
từ tác giả @emilec 756 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Thư viện nebullvm là một công cụ mã nguồn mở để tăng tốc tính toán AI. Nó lấy mô hình AI của bạn làm đầu vào và đầu ra một phiên bản được tối ưu hóa chạy nhanh hơn 5-20 lần trên phần cứng của bạn. Nebullvm nhanh chóng trở nên phổ biến, với hơn 250 ngôi sao GitHub vào ngày phát hành. Mục tiêu của thư viện là: mô hình học sâu bất khả tri. Cần một vài dòng mã để cài đặt thư viện và tối ưu hóa các mô hình của bạn. Nó rất dễ dàng để sử dụng. Nó chạy cục bộ trên máy của bạn. Mọi thứ đều chạy cục bộ.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Thư viện nguồn mở này tăng tốc độ suy luận của AI lên 5-20 lần trong một vài dòng mã
Nebuly HackerNoon profile picture

@emilec

Nebuly

Your one stop-shop for AI acceleration.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!