Từ trưởng nhóm sản xuất phương tiện đến kỹ sư full stack trong sáu thángtừ tác giả@evansoohoo
1,315 lượt đọc

Từ trưởng nhóm sản xuất phương tiện đến kỹ sư full stack trong sáu tháng

2022/11/22
4m
từ tác giả @evansoohoo 1,315 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Harvard CS50 là một khóa học miễn phí tuyệt vời; một tài nguyên tốt khác là Dự án Odin. Đây là câu chuyện và lời khuyên từ một nhà phát triển tự học hiện là một chuyên gia.
featured image - Từ trưởng nhóm sản xuất phương tiện đến kỹ sư full stack trong sáu tháng
Evan SooHoo HackerNoon profile picture

@evansoohoo

Evan SooHoo

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!